Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læsevejledning på Bøgebjergskolen 

Læsevejledning på Bøgebjergskolen 

Læsevejledning på Bøgebjergskolen følger den kommunale strategi for Faaborg Midtfyn kommune, som angiver skolens retning på læseområdet og markerer handlingstiltag for såvel den almene læseundervisning som den særligt tilrettelagte undervisning på skolen.

Den kommunale strategi har 7 fokuspunkter, Se link. (https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Opvakst_og_Laring/Med-Laesning-som-indsats_LAV.pdf)

Som læsevejleder på Bøgebjergskolen arbejdes der ud fra ovenstående strategi. Der arbejdes, og laves handlingstiltag,i tæt samarbejde med alle lærere på alle klassetrin.  

1. Læselyst og motivation. 

 • Samarbejde med biblioteket i Faaborg. 

 • Ideer til anderledes læsning. Det være sig læseløb, læsemakker, korlæsning samt  elevens viden om egen udvikling inden for læsning -LUS (læseudviklingsskema). 

 • Læsebånd, eller læsning i dansk med henblik på gode læsevaner. 

 • Opdagende skrivning. -Læsning gennem skrivning. 

  fikepiger

   

2. Den tidlige læsning.

 • Der arbejdes med Projek Literacy, leg og læring, hvor der er fokus på elevernes sproglige udvikling. 

 • Dialogisk læsning, med fokus på sprogtilegnelse og sproglig stimulering. 

 • Tilegnelse af basal danskfaglig kunnen. 

 • Information om læsning til forældre. 

3. Læsning i fagene.

 • Læsning i alle fag - Faglig læsning

 • Forståelsesstrategier.

4. Samarbejde om læsning og læremidler på skolen.

 • Dansk fagteam. 

  • Bruges til at drøfte materialer.

  • Bruges til at synliggøre den røde tråd i elevernes læring og brugen af materialer.

  • Bruges til læringsfællesskaber for lærere. 

5. Test og løbende evaluering. 

 • Chipstest i 0. og 1. kl. Forståelse for elevernes kognitive formåen. 

 • Sprogvurdering i 0. klasse.

 • Nationale test - både frivillige og obligatoriske tages. 

 • Testplan for alle klasser, så vi ser en generelt progression for klasser og for eleverne. 

Alle test tages, så vidt muligt, af lærer i klassen og resultaterne drøftes med læsevejleder, med henblik på, at yde den bedste undervisning generelt og for at differentiere efter elevens faglige udvikling.

6. Elever i læsevanskeligheder. 

 • På Bøgebjergskolen tilbyder vi faglig støtte undervisning for de elever som har brug for det. Det vurderes af lærerne i klasserne og af læsevejleder hvem der bliver tilbudt et fagligt støtteforløb. De forløb der tilbydes kan være:

  • DSA (dansk som andetsprog) -Læseløft -Vaks -Særligt tilrettelagte forløb for den enkelte. - Brug af APPWriter (et læse og skrive støtte program.)

 • Faglig sparring og drøftelser med lærere og teams for bedst muligt at understøtte de elever som har særlige faglige behov. Med henblik på at motivere for differentiering og tilrettelæggelse af faglige forløb, hvor alle elever føler sig i fagig udvikling i klassen. 

Formålet er at fremme børns og unges læsefærdigheder og at styrke den forebyggende indsats for elever, der er i risiko for at komme i vanskeligheder med læsning.

hø leg

 

7. Læsevejlederens funktion.

 • Læsevejleder arbejder i tæt samarbejde med ledelsen omkring klassekonferencer og klassers faglige udvikling. Der ligger en faglige klassekonference hvert forår, hvor der drøftes tiltag og udvikling for klassen og for den enkelte elev. 

 • Samarbejde med PPR.

Vejledning på Bøgebjergskolen har således to tangenter.

Den ene tangent, der handler om lærernes faglige udvikling - hvor der gennem sparring, observation, dialog, didaktiske samtaler og plads til undren, skabes en dynamisk udvikling for lærerne, så de bedst muligt kan tilrettelægge undervisningen. 

Den anden tangent, der handler om elever med særlige faglige udfordringer, som har brug for faglig støtte ud over det givne i undervisningen. 

 

Bøgebjergskolen nov. 2019 SL